Informacje

Stowarzyszenie Lege Artis – współpracuje przy filmie Młode Wilki 3

Stowarzyszenie Lege Artis jako organizator profesjonalnych wyścigów na ¼ mili (www.bezpiecznewyscigi.pl) odbywających się na terenie naszego kraju, zostało zaproszone do współpracy przy produkcji filmu Młode Wilki 3, (KINOWY FILM FABULARNY – ok. 120 minut).

Film „Młode Wilki” okazał się ogromnym sukcesem zarówno w Polsce jak i za granicą co spowodowało zrealizowanie drugiej części przygód przemytników pod tytułem MŁODE WILKI ½. – portret pokolenia dorastającego w czasach dzikiego kapitalizmu. Film powtórzył sukces pierwszej części. Rozpoznawalność tytułu Młode Wilki i żywe reakcje publiczności na pierwsze wzmianki o rozpoczęciu prac nad MW3, potwierdziły nasze przypuszczenia, że projekt ma ogromny potencjał komercyjny.

Naszym zadaniem jako Stowarzyszenia będzie zorganizowanie wyścigów ulicznych oraz torowych. Do zdjęć zaangażowane zostaną najszybsze, najlepsze i najciekawsze auta ścigające się w Polsce na dystansie ¼ mili. W połowie 2017 roku, podczas ogólnopolskich wyścigów na ¼ mili, będą kręcone najważniejsze sceny do filmu MW3.

NASZ CEL

 • Pomoc osobom poszkodowanym przez los oraz w wypadkach drogowych,
 • Prowadzenie i finansowanie akcji pozwalających wzmocnić bezpieczeństwo publiczne,
 • Wspieranie Organów Ścigania w przeciwdziałaniu zjawiskom korupcji i naruszania prawa,
 • Działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych,
 • Propagowanie uczciwości w życiu publicznym i prywatnym, kształtowanie etycznych wzorców i postaw,
 • Organizowanie szkoleń mających podnieść kwalifikacje służb mundurowych i ratowniczych,
 • Wdrażanie i prowadzenie projektów w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.

OFERTA BEZPIECZNEWYSCIGI.PL

Oferta zespołu BezpieczneWyscigi.pl na rok 2015

SZANOWNI PAŃSTWO

Jesteśmy zespołem organizującym wyścigi równoległe na dystansie 1/4 mili.

Mając na uwadze społeczne zainteresowanie podnoszeniem umiejętności jazdy, zarówno samochodem jak i motocyklem, możemy zorganizować szereg szkoleń motoryzacyjnych oraz atrakcji Państwu, Państwa pracownikom, współpracownikom, kontrahentom bądź innym wybranym osobom.

Oferujemy:

 • przejazd autem rozwijającym prędkość ponad 300 km/h
  (tylko dla odważnych),
 • organizację wyścigów na 1/4 mili,
 • organizację szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla klientów indywidualnych oraz firm,
 • organizację eventów motoryzacyjnych, przejażdżki egzotycznymi samochodami, drift taxi, drag taxi,
 • szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy motocyklem, samochodem oraz innymi pojazdami.

Profesjonalny sprzęt, którym dysponujemy to:
Pojazdy DRAG
Audi RS6 C6 5,0 V10 TFSI   MOC – 950 KM    
Porsche 911 3,6 boxer – 400 KM
Ford Mustang Shelby GT500 5,4 V8 –700 KM

Pojazdy Drift
Mercedes CLK 55 AMG 5,5 V8 – 450 KM        
BMW E30 4,4 V8 – 300 KM
Nissan Skyline R33 RB25DET – 450 KM

Na Państwa życzenie udostępnimy do dyspozycji samochody następujących marek:
AUDI R8, NISSAN GTR, FERRARI F430, LAMBORGHINI GALLARDO, KTM X-BOW.

Miejsce wykonania usługi to Moto Park Ułęż (pow. Ryki) lub lotnisko Bemowo (Warszawa).

Najbliższe zawody na 1/4 mili odbędą się na lotnisku Bemowo w dniach 9-10 maja 2015 roku, będzie to impreza o charakterze międzynarodowym.

Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie www.bezpiecznewyscigi.pl

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą propozycją lub dołączeniem do grona Partnerów bądź Sponsorów, serdecznie zapraszamy!

 Łącząc wyrazy szacunku

zespół BezpieczneWyscigi.pl

Bezpieczne Wyścigi – II Edycja

DZIĘKI WSPARCIU DARCZYŃCÓW WOJTUŚ MOŻE SKUTECZNIEJ WALCZYĆ O SWOJE ZDROWIE

POMÓŻ WOJTUSIOWi

WYCIĄG ZE STATUTU STOWARZYSZENIA

Postanowienia ogólne:

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE LEGE ARTIS i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy LEGE ARTIS.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin, a terenem działania Cały Świat ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

LEGE ARTIS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojowym Rzeczpospolitej Polskiej, prawem o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§5

Stowarzyszenie do realizowania celów statutowych może prowadzić działania również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§8

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. pomoc osobom poszkodowanym przez los oraz w wypadkach drogowych,
2. prowadzenie i finansowanie akcji pozwalających wzmocnić bezpieczeństwo publiczne,
3. wspieranie Organów Ścigania w przeciwdziałaniu zjawiskom korupcji i naruszania prawa,
4 działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych,
5. propagowanie uczciwości w życiu publicznym i prywatnym, kształtowanie etycznych wzorców i postaw,
6. organizowanie szkoleń mających podnieść kwalifikacje służb mundurowych i ratowniczych,
7. wdrażanie i prowadzenie projektów w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.

§9

Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1. nawiązywanie współpracy z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi,
2. organizowanie konferencji, sympozjów oraz wykładów,
3. prowadzenie działalności wydawniczej,
4. organizowanie imprez publicznych i wystaw,
5. doradztwo, udzielanie pomocy organizacyjno-technicznej, finansowej i rzeczowej na rzecz osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia,
6. organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
7. organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej,
edukacyjnej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz szkolenia kadr dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
8. prowadzenie szkół, hospicjów, ośrodków, placówek dla osób niepełnosprawnych,
9. działalności z zakresu pomocy społecznej,
10.promocję i wspieranie edukacji,
11.kształcenie, ocena, pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku,
12.promocję przedsiębiorczości gospodarczej,
13.wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu pomoc osobom poszukującym pracy i ich rodzinom,
14.podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
15.podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację i rozwój obszarów wiejskich,
16.powoływanie ekspertów i zespołów doradczo-opiniujących,
17.podejmuje inne przedsięwzięcia oraz prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie :
1) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A PKD),
2) rybactwo (sekcja B PKD),
3) górnictwo (sekcja C PKD),
4) przetwórstwo przemysłowe (sekcja D PKD),
5) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (sekcja E PKD),
6) budownictwo (sekcja F PKD),
7) handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego (sekcja G PKD),
8) hotele i restauracje (sekcja H PKD),
9) transport, gospodarka magazynowa i łączność (sekcja I PKD),
10) pośrednictwo finansowe (sekcja J PKD),
11) obsługa nieruchomości, wynajem, usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (sekcja K PKD),
12) edukacja (sekcja M PKD),
13) ochrona zdrowia i pomoc społeczna (sekcja N PKD),
14) działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna pozostała (sekcja O PKD),
15) gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (sekcja P PKD),
16) organizacja i zespoły eksterytorialne (sekcja Q PKD).

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie dzielą się na:
1. założycieli,
2. zwyczajnych,
3. wspierających,
4. honorowych.
1. Członkami założycielami są osoby które utworzyły Stowarzyszenie.
2. Członek założyciel ma prawo :
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
b) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia oraz wysuwać wnioski i postulaty wobec jego władz,
c) korzystać z zaplecza logistycznego oraz posiadać dostęp do informacji w zakresie działań podejmowanych przez Stowarzyszenie,
3. Członek założyciel ma obowiązki członka zwyczajnego.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.
2. Zostanie wprowadzona przez dwóch członków założycieli lub dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
4. Zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:
1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia osobiście z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
2. korzystać z zaplecza logistycznego oraz posiadać dostęp do informacji w zakresie działań podejmowanych przez Stowarzyszenie w granicach obowiązujących uchwał Zarządu,
3. reprezentować Stowarzyszenie wobec innych organizacji i instytucji w granicach określonych uchwałami Zarządu.

§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. aktywny udział w działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie,
2. przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu,
3. regularne opłacanie składek członkowskich,
4. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i jego majątek.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.
2. Deklaruje pomoc finansową czy inny rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
3. Zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd.
4. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.
5. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych (wymienione w § 12 pkt 2 i 3 i § 13), z tym że:
a) członek wspierający ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
b) członek wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 15

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie oddzielną uchwałą.
3. Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych, (wymienione w § 12 pkt 2 i 3 i § 13), z tym, że:
a) członek honorowy ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
b) członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek.

§ 16

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a) pisemnego wystąpienia członka skierowanego do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań,
b) wykreślenia uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi przez okres 3 miesięcy, bądź z powodu nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia przez okres 1 roku,
c) wykluczenia uchwałą Zarządu w razie istotnego naruszenia postanowień Statutu, regulaminu i uchwał Zarządu, a także działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
2. Od uchwały Zarządu o nie przyjęciu do Stowarzyszenia, wykreśleniu lub wykluczeniu z Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków terminie 14 dni, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie, odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.

KONTAKT

NIP 946-244-51-26
Regon 06002050
KRS 0000226483 Sąd Rejonowy w Lublinie-Wschód z siedzibą W Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Stowarzyszenie LEGE ARTIS:
Bank PEKAO S.A o/Lublin
nr 17 1240 5497 1111 0000 5007 6169